Pagdating ng panahon album songs

10 Feb

Tuluyan siyang lumubog sa kilusang manggagawa, at pagkaraan ay nagtuloy sa tinatawag na pinakamataas na antas ng pakikibaka.Pero nang tumuntong siya sa kolehiyo ay peryodista na ako at madalas na wala sa bahay, at siya naman ay nagdormitoryo; at dahil dito’y bahagya kaming nalayo sa isa’t isa.Sa kolehiyo at sa sirkulo ng mga manunulat, siya’y naging “kapatid ni Pete” sa simula, at napansin kong hindi siya komportable sa ganitong papel, gusto niyang lumayo sa anino ng kuya at magbuo ng sarili niyang identidad.Magkasama kami ni Eman sa iisang kuwarto noong nasa kolehiyo ako’t nasa nasa hayskul naman siya.Sa panahong iyon, sa aming magkakapatid ay kaming dalawa ang pinakamalapit.

Ang Sunday ay weekend supplement ng Ang Pahayagang Malaya, at sa staff box ng magasin ay nakalistang president-publisher ang yumao nang si Jose G. San Miguel then was the place to watch good films, and after the screenings, a part of the audience would dally at the lobby for some chitchat (“How are you? ” etc.), until lobby lights were dimmed, virtually pushing the crowd to the Ayala sidewalk.

That was where I saw Eman approach everyone, a piece of folder in hand.

Napansin ko na lamang talaga ang lalim ng kanyang pakikisangkot nang pakiusapan niya akong sumulat, noong 1971, tungkol sa isang welga sa isang maliit na imprenta sa Mandaluyong–isang welgang sinusuportahan ng organisasyong pangmanggagawa na kinabibilangan ni Eman.

Ang direksiyon ng kaisipan ni Eman sa mga panahong ito ay mahihinuha sa mga pangalang ibinigay niya sa dalawa niyang anak na babae.

pagdating ng panahon album songs-65pagdating ng panahon album songs-75pagdating ng panahon album songs-14